วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมและคณะ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชนร่วมกับประธานชุมชนทั้ง 25 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อแจ้งข่าวสารของทางเทศบาลให้ประธานชุมชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นและปัญหาด้านต่างๆของชุมชนเพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขในลำดับต่อไป