วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมและคณะ เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรเทศบาลเมืองนครพนม ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิคุณ ชั้น 5 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม