เทศบาลเมืองนครพนม เรามีบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย เพื่อรองรับขยะ🗑ที่เก็บจากพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีตามหลักสุขาภิบาล

“ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”🌱 พร้อมกับ “ใส่ใจพี่น้องประชาชน” ครับ❤️