วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายโชคดี  มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนธำรงค์ประสิทธิ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการรื้อผิว แต่เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ มีการร้องเรียนการดำเนินการ ดั้งนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจ เหตุผล และความจำเป็นในการดำเนินโครงการ จึงได้เรียนประชาชนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 เทศบาลเมืองนครพนม