วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายโชคดี  มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม แก้ไขปัญหาการระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมจากกองช่าง กองช่างสุขาภิบาล และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมรับมือกับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มมาขึ้นในฤดูฝน