วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายโชคดี  มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี และนายไพโรจน์  โสมณวัฒน์ รองปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกตรวจสอบการขยายผิวจราจร บริเวณชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งนายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างออกสำรวจถนนทุกเส้น เพื่อนำมาเข้าแผนและจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการเทคอนกรีตสำเร็จให้ทั่วเขตเทศบาลเมืองนครพนม