วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายโชคดี  มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ณ ห้องประชุมรองนายกเทศมนตรี ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม