วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้ นายสุพงศ์รัฐ  อตะมะ ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนรับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมและให้การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม