ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน