ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง สรุปผลการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย กรณีการจัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE)