ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง การประกาศใช้บังคับ ระเบียบเทศบาลเมืองนครพนม ว่าด้วยการใช้รถรางและค่าธรรมเนียมการใช้รถราง พ.ศ.๒๕๖๒