ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่องการมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลเมืองนครพนมปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี