ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม