ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ให้ใช้ระเบียบเทศบาลเมืองนครพนม ว่าด้วยการให้บริการรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ พ.ศ.๒๕๖๓