ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้ (บริษัท มิ่งขวัญวิศวกรรม จำกัด)