หน่วยตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองนครพนม (๒๑๐๙๒๕๖๑) แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คำสั่งเทศบาลเมืองนครพนม ที่ ๑๐๑๔/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลเมืองนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒...

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง การประกาศใช้บังคับ ระเบียบเทศบาลเมืองนครพนม ว่าด้วยการใช้รถรางและค่าธรรมเนียมการใช้รถราง พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ขอคืนหลักประกันสัญญา...

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองนครพนม

 สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปี พ.ศ....