โครงการสินเชื่อสวัสดิการ บุคลากรเทศบาลเมืองนครพนม

โครงการสินเชื่อสวัสดิการ บุคลากรเทศบาลเมืองนครพนม

เทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การให้บริการ โครงการสินเชื่อสวัสดิการ บุคลากรเทศบาลเมืองนครพนม หากบุคลากรท่านใดประสงค์จะใช้บริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมขอให้ติดต่อ คุณกรกช พลวงศ์ษา โทร 0918659579 ใบสมัครสินเชื่อ-2562...

หน่วยตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองนครพนม (๓๑๑๐๒๕๖๒) กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองนครพนม (๒๑๐๙๒๕๖๑) แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คำสั่งเทศบาลเมืองนครพนม ที่ ๑๐๑๔/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน...

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดทำ “โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE)” ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองนครพนม...