สำนักการคลัง เทศบาลเมืองนครพนม

สำนักการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการคลัง และงบประมาณของเทศบาลเมืองนครพนม ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจำปี เป็นศูนย์ข้อมูลในการให้คำปรึกษาด้านการเงิน การคลัง การจัดเก็บรายได้ และการพัสดุ...