ติดต่อเทศบาล

ติดต่อ-สอบถาม                                      


5 + 2 =

 • เทศบาลเมืองนครพนม ตั้งอยู่เลขที่ 374 ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 แผนที่ https://goo.gl/maps/58yoiVvaAABfdjJ96
 • เบอร์โทรศัพท์ 042-512005 เบอร์โทรสาร 042-516159 

 

 • นายสุพงศ์รัฐ  อุตะมะ                             ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม                         โทร.081-7396641
 • นายไพโรจน์  โสมณวัฒน์                       รองปลัดเทศบาลเมืองนครพนม                   โทร.095-4284562
 • ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ศุภเดช  พงษ์ประเสริฐ      รองปลัดเทศบาลเมืองนครพนม                    โทร.087-2259988
 • นางวิไลลักษณ์  โทพล                          ผู้อำนวยการสำนักการคลัง                           โทร.062-9905591
 • นายจรูญ  โชติประดับ                            ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา                        โทร.081-7080511
 • นายอำพร  ศิริภักดิ์                                ผู้อำนวยการกองช่าง                                   โทร.081-4842809
 • นายประกอบ  อิ่มเสมอ                          ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล                     โทร.081-8725429
 • นายชัชวาลย์  วงษ์มากวารี                    ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน            โทร.081-6458336
 • นางภาวิณี  โสมณวัฒน์                         ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   โทร.088-3763012
 • นายสิทธิศักดิ์  ฉายจิต                          รก.หัวหน้าสำนักปลัด                                   โทร.090-2518051
 • นายเอกภักดิ์  พรหมพิทักษ์กุล               รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม               โทร.083-2865551
 • นายชูชาติ  สินธุ์ประเทือง                      ผู้จัดการสถานธนานุบาล                               โทร.083-3402873
 • นางพรพรรณ  วิทยเจียกขจร                  รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)                       โทร.083-2825628
 • นางวิไลวรรณ  สังข์เกิด                         ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)                     โทร.089-8619558
 • นายนครินทร์  เหลือบุญชู                      ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)         โทร.089-8426635
 • นายอภิรักษ์  วรกุล                                ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี)             โทร.087-2142819, 096-6514952
 • นางสาวจุติภรณ์  สุวรรณสาร                  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 (สมพร  อภัยโส)                     โทร.089-9412206
 • นางสาวศิริพร  ภูสีเงิน                           ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ) โทร.084-7987939

 •  แจ้งเหตุด่วน รถรับส่งผู้ผ่วยฉุกเฉิน 042-511444 หรือ 199

 • งานทะเบียนราษฎร์     042-511661
 • สำนักการคลัง             042-512194
 • สำนักการศึกษา          042-512198
 • โรงรับจำนำเทศบาล   042-511093
 • โรงเรียนเทศบาล 1    042-511337
 • โรงเรียนเทศบาล 2    042-511438
 • โรงเรียนเทศบาล 3    042-511539
 • โรงเรียนเทศบาล 4    042-512053
 • โรงเรียนเทศบาล 5    042-512131
 • โรงเรียนเทศบาล 6    042-520820