Download เอกสาร

หน่วยตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองนครพนม (๒๑๐๙๒๕๖๑) แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คำสั่งเทศบาลเมืองนครพนม ที่ ๑๐๑๔/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลเมืองนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒...

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง การเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น/ข้าราชการประเภทอื่น...

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองนครพนม

 สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปี พ.ศ....

Statistic

  • 294
  • 246,289

Menu