Download เอกสาร

หน่วยตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองนครพนม (๓๑๑๐๒๕๖๒) กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองนครพนม (๒๑๐๙๒๕๖๑) แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คำสั่งเทศบาลเมืองนครพนม ที่ ๑๐๑๔/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน...

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้ ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง...

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองนครพนม

 สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปี พ.ศ....

Statistic

  • 211
  • 492,857

Menu