Download เอกสาร

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง สรุปผลการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย กรณีการจัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง...

โครงการสินเชื่อสวัสดิการ บุคลากรเทศบาลเมืองนครพนม

เทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การให้บริการ โครงการสินเชื่อสวัสดิการ บุคลากรเทศบาลเมืองนครพนม หากบุคลากรท่านใดประสงค์จะใช้บริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมขอให้ติดต่อ คุณกรกช พลวงศ์ษา โทร 0918659579 ใบสมัครสินเชื่อ-2562...

หน่วยตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองนครพนม (๓๑๑๐๒๕๖๒) กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองนครพนม (๒๑๐๙๒๕๖๑) แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คำสั่งเทศบาลเมืองนครพนม ที่ ๑๐๑๔/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน...

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองนครพนม

 สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปี พ.ศ....

Statistic

  • 242
  • 717,322

Menu