ประกาศ/คำสั่ง

แผนป้องกันการทุจริต

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองนครพนม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองนครพนม รอบ ๖ เดือน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต...

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖...

นโยบาย No Gift Policy

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ของเทศบาลเมืองนครพนม แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift...

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดทำขอใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองนครพนม ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง...

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลเมืองนครพนม

รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลเมืองนครพนม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน...

หน่วยตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองนครพนม (๓๑๑๐๒๕๖๒) กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองนครพนม (๒๑๐๙๒๕๖๑) แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คำสั่งเทศบาลเมืองนครพนม ที่ ๑๐๑๔/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน...

คำสั่งเทศบาลเมืองนครพนม

คำสั่งเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คำสั่งเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี...

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองนครพนม

 สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปี พ.ศ....

Menu