Download เอกสาร

หน่วยตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองนครพนม (๓๑๑๐๒๕๖๒) กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองนครพนม (๒๑๐๙๒๕๖๑) แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คำสั่งเทศบาลเมืองนครพนม ที่ ๑๐๑๔/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน...

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองนครพนม ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี...

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองนครพนม

 สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปี พ.ศ....

Statistic

  • 34
  • 347,204

Menu