Download เอกสาร

หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หนังสือส่งสำเนาแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คำสั่งเทศบาลเมืองนครพนม ที่ ๑๙๓/๒๕๖๑ เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน คำสั่งเทศบาลเมืองนครพนม ที่ ๒๒๑/๒๕๖๑...

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม

ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่องการมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลเมืองนครพนมปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่องกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่องการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ....

Statistic

  • 63
  • 129,260

Menu