e-Service

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและระบบติดตามเรื่องร้องเรียน

 

แจ้งเรื่องการเก็บขยะ และ แจ้งเรื่องการตัดต้นไม้รุกล้ำที่สาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม