ชุมชน                                            


25 ชุมชนในเขตเมืองนครพนม

1.ชุมชนวัดศิริพุทธาราม

ประธานชุมชน นายพิบูลย์ ดวงสา โทร.080-3240127

3.ชุมชนวัดกกต้อง

ประธานชุมชน จ.อ.ไพยนต์ พันธุเวช โทร.042-574256

5.ชุมชนหนองแสง 1

ประธานชุมชน นายสุรศักดิ์ เมืองงาม โทร.082-113433

7.ชุมชนหนองบึก

ประธานชุมชน นายเพทาย สิงห์พรหมสาร โทร.087-9490670

9.ชุมชนโพนบก

ประธานชุมชน นางปลื้มจิตร บัวสาลี โทร.083-2853220

11.ชุมชนวัดโอกาส

ประธานชุมชน นางสราลี คดีล้วน โทร.089-2617481

13.ชุมชนวัดอรัญญิกาวาส

ประธานชุมชน นายธนวิทย์ พนมนันทชัย โทร.081-5464600

15.ชุมชนวัดศรีเทพประดิษฐาราม

ประธานชุมชน นายสมปรารถ ไกรสิทธิ์ โทร.089-2752412

17.ชุมชนวัดมหาธาตุ

ประธานชุมชน นายประพันธ์ พิมพานนท์ โทร.084-0319349

19.ชุมชนน้อยใต้

ประธานชุมชน นายฉัตรชัย แข็งข้อ โทร.086-8548733

21.ชุมชนวัดป่าศรีสมพร

ประธานชุมชน นายสุวรรณ ธนเจริญปณชัย โทร.085-4552111

23.ชุมชนศรีเทพทุ่ง

ประธานชุมชน นายมานิตย์ บุญเลิศ โทร.

25.ชุมชนหมู่บ้านเอื้อาทร

ประธานชุมชน นางพรทิพย์ เพชรลิตร โทร.087-6438416

2.ชุมชนวัดทุ่งประชานารถ

ประธานชุมชน นายสาโรจน์ เทพกรรณ์ โทร.086-2217273

4.ชุมชนวัดสว่างสุวรรณาราม

ประธานชุมชน นายสุบรรณ อุดมสุวรรณ โทร.081-3203303

6.ชุมชนหนองแสง 2

ประธานชุมชน นางสาวสุดารัตน์ ศิริสวัสดิ์ โทร.086-2280356

8.ชุมชนหนองบึกท่า

ประธานชุมชน นายบุญส่ง คำฤาชา โทร.081-7493616

10.ชุมชนดอนเมือง

ประธานชุมชน นางรวิวรรณ ปัญญะ โทร.089-6187438

12.ชุมชนวัดโอกาส 2

ประธานชุมชน นางสาวศิริพร เกียรติกุล โทร.0887-430-5213

14.ชุมชนวัดโพธิ์ศรี

ประธานชุมชน นายวิรุลย์ ต้นเงิน โทร.087-8547543

16.ชุมชนวัดกลาง

ประธานชุมชน นางปัทมนิล อัครศรี โทร.090-8476616

18.ชุมชนวัดพระอินทร์แปลง

ประธานชุมชน นายโชคชัย อินทรเสนลา โทร.084-5111865

20.ชุมชนวัดสารภาณนิมิต

ประธานชุมชน นายสมชาย หนุ่มชัยภูมิ โทร.081-661-5208

22.ชุมชนอัมพร

ประธานชุมชน นายนิวัฒน์ รุ่งรัตนชีวิน โทร.080-7425111

24.ชุมชนดอนเมือง 2

ประธานชุมชน ด.ต.แสวง วันศร โทร.084-6026199

Statistic

  • 138
  • 348,166

Menu