คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนครพนม


นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

นายนิวัต เจียวิริยบุญญา
นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

นายโชคดี มังคละคีรี
กำกับดูแล กองช่าง และกองช่างสุขาภิบาล

นายวิทยา ประเสริฐเจริญสุข
กำกับดูแล สำนักการคลัง และกองวิชาการและแผนงาน

นายวัฒนศักดิ์  เจียวิริยบุญญา

กำกับดูแล สำนักการศึกษา

ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

นายจิระกิตติ์  ทิพย์โฆษิตคุณ

นายวรวิทย์ เจริญวัชระ

นายกวี ศรีสรรค์

ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม

นายสุพงศ์รัฐ  อุตะมะ
ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม

รองปลัดเทศบาลเมืองนครพนม

นายไพโรจน์ โสมณวัฒน์
รองปลัดเทศบาล

นายนพสิทธิ์ ภัทรปิยประสิทธิ์
รองปลัดเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสิทธิศักดิ์ ฉายจิต
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางวิไลลักษณ์ โทพล
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

นายจรูญ โชติประดับ
ผู้อำนวยการสำนักศึกษา

นายชัชวาลย์ วงษ์มากวารี
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นายประกอบ อิ่มเสมอ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางภาวิณี  โสมณวัฒน์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายอำพร ศิริภักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

นายวิวัฒนา มาลัยตรอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายถวัลย์ พรมโคตร
ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนครพนม

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพรพรรณ วิทยเจียกขจร
รักษาราชการผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)

นางวิไลวรรณ สังข์เกิด
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
(ถนนบำรุงเมือง)

นายนครินทร์  เหลือบุญชู
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3
(พินิจพิทยานุสรณ์)

นายอภิรักษ์ วรกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
(รัตนโกสินทร์ 200 ปี)

นางจุติภรณ์ สุวรรณสาร
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5
(สมพรอภัยโส)

นางสาวศิริพร  ภูสีเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ)

โครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการ