คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนครพนม


นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

(ว่าง)

นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

(ว่าง)

กำกับดูแล กองช่าง และกองช่างสุขาภิบาล

(ว่าง)

กำกับดูแล สำนักการคลัง และกองวิชาการและแผนงาน

(ว่าง)

กำกับดูแล สำนักการศึกษา

ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

(ว่าง)

(ว่าง)

(ว่าง)

ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม

นายสุพงศ์รัฐ  อุตะมะ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

รองปลัดเทศบาลเมืองนครพนม

นายไพโรจน์ โสมณวัฒน์
รองปลัดเทศบาล

ว่าที่ ร.ต. อดุลย์ศุภเดช  พงษ์ประเสริฐ
รองปลัดเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาววิชนี  เข็มเพชรพราว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายชัชวาลย์ วงษ์มากวารี
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นายประกอบ อิ่มเสมอ
ผู้อำนวยการกองช่างสุขภิบาล

นางวิไลลักษณ์ โทพล
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

นางภาวิณี  โสมณวัฒน์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายอำพร ศิริภักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุพงษ์รัฐ  อุตะมะ
ปลัดเทศบาล รก.ผู้อำนวยการสำนักศึกษา

นายชิตพล  สีวาดมา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนครพนม

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพรพรรณ วิทยเจียกขจร
รักษาราชการผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)

นางวิไลวรรณ สังข์เกิด
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
(ถนนบำรุงเมือง)

นายนครินทร์  เหลือบุญชู
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3
(พินิจพิทยานุสรณ์)

นายอภิรักษ์ วรกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
(รัตนโกสินทร์ 200 ปี)

นางจุติภรณ์ สุวรรณสาร
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5
(สมพรอภัยโส)

นางสาวศิริพร  ภูสีเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ)

โครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการ