คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนครพนม


นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

นายนิวัต เจียวิริยบุญญา
นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

นายโชคดี มังคละคีรี
กำกับดูแล กองช่าง และกองช่างสุขาภิบาล

นายวิทยา ประเสริฐเจริญสุข
กำกับดูแล สำนักการคลัง และกองวิชาการและแผนงาน

นายวัฒนศักดิ์  เจียวิริยบุญญา

กำกับดูแล สำนักการศึกษา

ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

นายจิระกิตติ์  ทิพย์โฆษิตคุณ

นายวรวิทย์ เจริญวัชระ

นายกวี ศรีสรรค์

ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม

นายสุพงศ์รัฐ  อุตะมะ
ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม

รองปลัดเทศบาลเมืองนครพนม

นายไพโรจน์ โสมณวัฒน์
รองปลัดเทศบาล

ว่าที่ ร.ต. อดุลย์ศุภเดช  พงษ์ประเสริฐ
รองปลัดเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสิทธิศักดิ์ ฉายจิต
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายชัชวาลย์ วงษ์มากวารี
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นายประกอบ อิ่มเสมอ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางวิไลลักษณ์ โทพล
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

นางภาวิณี  โสมณวัฒน์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายอำพร ศิริภักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

นายจรูญ โชติประดับ
ผู้อำนวยการสำนักศึกษา

นายเอกภักดิ์  พรหมพิทักษ์กุล
รก. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายชูชาติ  สินธุ์ประเทือง
ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนครพนม

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพรพรรณ วิทยเจียกขจร
รักษาราชการผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)

นางวิไลวรรณ สังข์เกิด
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
(ถนนบำรุงเมือง)

นายนครินทร์  เหลือบุญชู
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3
(พินิจพิทยานุสรณ์)

นายอภิรักษ์ วรกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
(รัตนโกสินทร์ 200 ปี)

นางจุติภรณ์ สุวรรณสาร
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5
(สมพรอภัยโส)

นางสาวศิริพร  ภูสีเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ)

โครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการ