คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนครพนม


นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

นายนิวัต เจียวิริยบุญญา
นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

นายโชคดี มังคละคีรี
กำกับดูแล กองช่าง และกองช่างสุขาภิบาล

นายวิทยา ประเสริฐเจริญสุข
กำกับดูแล สำนักการคลัง และกองวิชาการและแผนงาน

นายวัฒนศักดิ์  เจียวิริยบุญญา

กำกับดูแล สำนักการศึกษา

ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

นายจิระกิตติ์  ทิพย์โฆษิตคุณ

นายวรวิทย์ เจริญวัชระ

นายกวี ศรีสรรค์

ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม

นายนพสิทธิ์  ภัทรปิยประสิทธิ์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองนครพนม

รองปลัดเทศบาลเมืองนครพนม

นายนพสิทธิ์ ภัทรปิยประสิทธิ์
รองปลัดเทศบาล 
รับผิดชอบสำนักการคลัง สำนักการศึกษา และสำนักปลัดเทศบาล

นายไพโรจน์ โสมณวัฒน์
รองปลัดเทศบาล 
รับผิดชอบกองช่าง และกองช่างสุขาภิบาล

นายบริรักษ์ สาระวิถี
รองปลัดเทศบาล 
รับผิดชอบกองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าส่วนราชการ

นายนพสิทธิ์ ภัทรปิยะประสิทธิ์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางวิไลลักษณ์ โทพล
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

นายนพสิทธิ์ ภัทรปิยะประสิทธิ์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศึกษา

นายชัชวาลย์ วงษ์มากวารี
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นายประกอบ อิ่มเสมอ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางภาวิณี  โสมณวัฒน์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายอำพร ศิริภักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

นายวิวัฒนา มาลัยตรอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายถวัลย์ พรมโคตร
ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนครพนม

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนครินทร์  เหลือบุญชู
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1
(หนองแสง)

นางวิไลวรรณ สังข์เกิด
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2
(ถนนบำรุงเมือง)

นางระพีพรรณ  พรหมอาจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3
(พินิจพิทยานุสรณ์)

นายอภิรักษ์ วรกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4
(รัตนโกสินทร์ 200 ปี)

นางจุติภรณ์ สุวรรณสาร
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5
(สมพรอภัยโส)

นางสาวศิริพร  ภูสีเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ)

โครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการ