ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ถนนนิตโย (สะพาน ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ถนนนิตโย (สะพาน ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)