ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม