ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 19042561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 19042561