(ร่าง) เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนนิตโย (แยกอภิบาลบัญชาถึงสะพาน ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนนิตโย (แยกอภิบาลบัญชาถึงสะพาน ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒