(ร่าง) จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนนิตโย (แยกอภิบาลบัญชาถึงสะพาน ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ร่าง) จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนนิตโย (แยกอภิบาลบัญชาถึงสะพาน ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒