สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านมั่นคง ชุมชนสารภาณนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านมั่นคง ชุมชนสารภาณนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)