สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล ถนนนิตโย (สะพาน 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล ถนนนิตโย (สะพาน 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)