สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยทางหลวงเทศบาล (ข้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยทางหลวงเทศบาล (ข้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)