สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองนครพนม (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองนครพนม (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)