สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ท.๑-ท.๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ท.๑-ท.๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)