ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔