การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร วันเทศบาล

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

๓. มาตรการป้องกันการรับสินบน

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน

 

รายงาน ๑๒ เดือน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน