การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร วันเทศบาล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

๓. มาตรการป้องกันการรับสินบน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน

รายงาน ๑๒ เดือน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน