การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

๑. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ

๒. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

๔. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ ก.ท.จ. นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘

๕. การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

ประกาศ ก.ท.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยฯ

ประกาศ ก.ท.จ. นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลื่อกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๕