การส่งเสริมความโปร่งใส

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งย่านวัฒนธรรม Vietnam Town ภาพกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็น การจัดตั้งย่านวัฒนธรรม (Vietnam Town) รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ๖๕ ข้อมูลทั่วไป 25 ชุมชน การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม การประชุมประชาคมแผนชุม ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕