การส่งเสริมความโปร่งใส


การประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งย่านวัฒนธรรม Vietnam Town ภาพกิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็น การจัดตั้งย่านวัฒนธรรม (Vietnam Town) รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ๖๕ ข้อมูลทั่วไป 25 ชุมชน การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม การประชุมประชาคมแผนชุม ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕