ส่วนราชการ


กองช่างสุขาภิบาล Sanitary Engineering Division

นายประกอบ อิ่มเสมอ
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาการผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

นายศุภชัย ภูนากรม

รักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว

นายลิขิต พันธุเทพ

รักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

© 2017 – LOVE NKP All Rights Reserved.