ส่วนราชการ


กองช่าง

นายประกอบ อิ่มเสมอ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกันยา บัวเคน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
———————————————
งานธุรการ

นายลิขิต พันธุเทพ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
——————————————–
งานวิศวกรรม
งานสถาปัตยกรรม

นายวสันต์ ขวาดก
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
——————————————–
งานสาธารณูปโภค
งานศูนย์เครื่องจักรกล
งานจัดสถานที่และไฟฟ้า

© 2017 – LOVE NKP All Rights Reserved.