ส่วนราชการ


กองวิชาการและแผนงาน

นายชัชวาลย์ วงษ์มากวารี
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
————————————————————————
งานธุรการ
งานการเงินและบัญชี

นายสมพร อนุรักษ์จินดา

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
————————————————————————
งานจัดทำงบประมาณ

นายศุภชัย ภูนากรม

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่
————————————————————————
งานบริการและเผยแพร่

นางสาวนิติยา เขจรไชย

หัวหน้าฝ่ายนิติการ
————————————————————————
งานนิติการ

© 2017 – LOVE NKP All Rights Reserved.