ส่วนราชการ


นายนพสิทธิ์ ภัทรปิยประสิทธิ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม

นายสิทธิศักดิ์ ฉายจิต

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
————————————————————————
งานธุรการ
งานการเงินและบัญชี

นายเอกภักดิ์ พรหมพิทักษ์กุล

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
————————————————————————
งานสังคมสงเคราะห์

นายบันเทิง อุทรักษ์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
————————————————————————
งานพัฒนาชุมชน

นางสาวปริยา วงศ์กาฬสินธุ์

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
————————————————————————
งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

© 2017 – LOVE NKP All Rights Reserved.