ส่วนราชการ


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม Division of Public Health and Environment

นายวิวัฒนา มาลัยตรอง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางกัณฑสร มณีโชติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
———————————————
งานธุรการ
งานการเงินและบัญชี

นางพิมพ์ชฎา ภัทรปิยประสิทธิ์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
——————————————–
งานแผนงานสาธารณสุข
งานสุขาภิบาลและอนามัย
งานส่งเสริมและควบคุมโรค
งานรักษาความสะอาด

นางเวียงพร บุญชวลิต
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการและส่งเสริมอนามัย
——————————————–
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งานสัตวแพทย์

© 2017 – LOVE NKP All Rights Reserved.