ส่วนราชการ


สำนักการคลัง

นางวิไลลักษณ์ โทพล
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

นางอาริยา  กัลยา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
————————————————————
งานพัฒนารายได้
งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
งานผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางนนทรีย์ ทิพย์โฆษิตคุณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
————————————————————-
งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานการเงินและบัญชี

หน้าที่รับผิดชอบ


                1.
ฝ่ายพัฒนารายได้   มีหน้ที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานพัฒนารายได้  งานผลประโยชน์ และงานเร่งรัดรายได้

                1.1  งานพัฒนารายได้  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                (1)  งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย สนเอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม การจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล

                                (2)  งานวางแผนการจัดเก็บรายได้  และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้

                                (3)     งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล

                                (4)  งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น

                                (5)  งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร

                                (6)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                1.2  งานผลประโยชน์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                (1)  งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี

                                (2)  งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี  (..5)

                                (3)  งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  หรือแบบคำร้องผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ

                                (4)  งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี  ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น  เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่

                                (5)  งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี

                                (6)  งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อื่น

                                (7)  งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์  และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (..5) 
                                       ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุวัน

                                (8)  งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี

                                (9)  งานเก็บรักษา  และการนำส่งเงินประจำวัน                        

                                (10)  งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ

                                (11)  งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น

                                (12)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                1.3  งานเร่งรัดรายได้  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                (1)  งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า

                                (2)  งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนด  และรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี 
                                       ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ    ภายในกำหนดของแต่ละปี
     

                                (3) งานจัดทำหนังสือแจ้งเดือน ผู้เสียภาษีกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด

                                (4)  งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี  กรณีไม่มาชำระภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นภายในกำหนด

                                (5)  งานประสานงานกับฝ่ายนิติกรเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบ ฯ  และไม่ชำระภาษีโดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

                                (6)  งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

                                (7)  งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อการเร่งรัดรายได้

                                (8)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                2.ฝ่ายบริหารงานคลัง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและทรัพย์สิน  และงานสถิติการคลัง

                2.1  งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                (1)  งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

                                (2)  งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย

                                (3)  งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน

                                (4)  งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญ

                                (5)  งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

                                (6)  งานจัดทำรายงานประจำวัน  ประจำเดือน  ประจำปี  และรายงานอื่น ๆ

                                (7)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                2.2  งานพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                (1)  งานการซื้อและการจ้าง

                                (2)  งานการซ่อมและบำรุงรักษา

                                (3)  งานจัดทำทะเบียนพัสดุ

                                (4)  งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ

                                (5)  งานการจำหน่ายพัสดุ

                                (6)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                2.3  งานสถิติการคลัง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                (1)  งานจัดทำสถิติรายรับ  และรายจ่ายจริง  ประจำปีงบประมาณ

                                (2)  งานจัดทำประมาณการรายรับ  และรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

                                (3)  จัดทำสถิติการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ

                                (4)  จัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับ และจ่ายเงินสะสม

                                (5)  จัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินอุดหนุน

                                (6)  จัดทำสถิติรายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ

                                (7)  การรายงานสถิติการคลังประจำปี  และการให้บริการข้อมูลทางด้านสถิตการคลัง

                                (8)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                3.งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่ควบคุมดูแล  รับผิดชอบการปฏิบัติและประสานงาน  มีหน้าที่ของงานแผนที่ภาษี  งานทะเบียนทรัพย์สิน 
                    และงานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

                3.1  งานแผนที่ภาษี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                (1)  งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน

                                (2)  งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่

                                (3)  งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

                                (4)  งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

                                (5)  งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน

                                (6)  การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน  และงานบริการข้อมูล

                                (7)  งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี

                                (8)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                3.2  งานทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                (1)  งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารที่เกี่ยวข้อง(..1,2,3,4,5,6,9 ,11 ,12 ,17)

                                (2)  งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

                                (3)  งานตรวจสอบรหัสประจำแปลง,ที่ดินชื่อเจ้าของทรัพย์สิน, ชื่อผู้ชำระภาษี(..4 และ 5)

                                (4)  งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร  ข้อมูลต่าง ๆ

                                (5)  การจัดทำรายงานประจำเดือน                               

                                (6)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                3.3  งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ในกรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                (1)  งานควบคุมดูแลและระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

                                (2)  งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่  และข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

                                (3)  งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน

                                (4)  งานบริการข้อมูล  ผู้ชำระภาษี

                                (5)  งานบริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองสำเนา

                                (6)  งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

                                (7)  งานประชาสัมพันธ์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

                                (8)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                4.  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานของกองฝ่าย  และงานดังต่อไปนี้

                                (1)  งานสารบรรณ

                                (2)  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

                                (3)  งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล

                                (4)  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ   

                                (5)  งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

                                (6)  งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

                                (7)  งานขอพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา  และผู้ทำคุณประโยชน์

                                (8)     งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

                                (9)  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน

                                (10)  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  ลูกจ้าง  และการให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ

                                (11)  งานการลาพักผ่อนประจำปี  และการลาอื่น ๆ

                                (12)  งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย

                                (13)  งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

                                (14)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

© 2017 – LOVE NKP All Rights Reserved.