ส่วนราชการ


สำนักการศึกษา Education Division

นางสาวกัญญพัชร แย้มกมล
รองปลัดเทศบาล
รักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

นายสุทิพันธ์ พิลาบุตร
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

นายสุทิพันธ์ พิลาบุตร
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

© 2017 – LOVE NKP All Rights Reserved.