ส่วนราชการ


นางสาวอุไร เจริญรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางอัชญา อมฤทธิ์วาจา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
———————————————
งานธุรการ
งานการเงินและบัญชี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
——————————————–
งานเจ้าหน้าที่
งานทะเบียนราษฎร

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
——————————————–
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานเทศกิจ

หน้าที่รับผิดชอบ


 
งานการเจ้าหน้าที่
มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง งานบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย และเลื่อนระดับ งานการสอบแข่งขันสอบคัดเลือก
และการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติพนักงานและลูกจ้าง   งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล     งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี งานแผนอัตรากำลัง
พนักงานเทศบาล งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ งานพัฒนาบุคลากร
และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณของเทศบาล งานข้อมูลข่าวสารทั่วไปและงานสารสมเทศ งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานประสานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล งานทะเบียนประวัติคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานรักษาความสะอาด
และรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดทำ
คำสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน งานสวัสดิการของกองหรือฝ่ายและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานทะเบียนราษฎร   มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร งานจัดเตรียมการเลือกตั้ง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีหน้าที่รับผิดชอบ งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัย งานวิเคราะห์และพิจารณาทำความเห็น
สรุปรายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย งานตรวจสอบ
ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและดำเนินการตาม
แผนงานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง มีหน้าที่ รับผิดชอบงานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค่าที่น่ารังเกียจและอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานศึกษาวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย

© 2017 – LOVE NKP All Rights Reserved.