คำสั่งเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี