เส้นทางจักรยานเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง” เกิดจากจังหวัดนครพนมโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับเทศบาลเมืองนครพนม ดำเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบางส่วนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดนครพนม เนื่องจากบรรยากาศการท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนมเริ่มคึกคักมากขึ้น ภายหลังได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองแห่งความสุขในปี ๒๕๕๘ จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษประตูสู่อาเซียน และยังเป็นเมืองที่ได้เปรียบในเรื่องความสวยงามของทิวทัศน์ที่ติดกับลำน้ำโขง

การดำเนินการก่อสร้างเส้นทางจักรยานเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง คู่ขนานไปกับถนนสุนทรวิจิตร เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาปั่นจักรยาน หรือแม้แต่มาเดินชมทัศนียภาพอันสวยงามของจังหวัดนครพนม ได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งถนนสุนทรวิจิตรนี้ เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองนครพนม และเป็นที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่มากมายตลอดริมทาง หากมีโอกาสได้มาสัมผัสกับเส้นทางจักรยานเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง จะได้พบกับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้ง ๑๑ แห่ง ได้แก่

 • อุโมงค์นาคราช อีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่สำคัญของเส้นทางจักรยานเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง สามารถชมทัศนียภาพที่สวยงามของลำน้ำโขงได้กว้างไกล
 • วัดนักบุญอันนา หนองแสง สัญลักษณ์ของเมืองนานาชาติที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ และเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าชมยิ่ง
 • พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับอิทธิพลการก่อสร้างจากตะวันตก (ฝรั่งเศส) ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ
 • หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ ชาวเวียดนามสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เพื่อเป็นอนุสรณ์ และระลึกถึงไมตรีของชาวไทยที่ได้เอื้อเฟื้อดูแลในช่วงที่มีการลี้ภัยสงคราม
 • วัดโอกาสศรีบัวบาน เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองนครพนม และเป็นที่ประดิษฐานพระติ้วและพระเทียม
 • ลานพนมนาคา เป็นอีกจุดหนึ่งที่เทศบาลเมืองนครพนม ดำเนินการก่อสร้างขึ้น เพื่อใช้ในการออกกำลังกาย ชมทิวทัศน์ และจัดกิจกรรมต่างๆ
 • องค์พญาศรีสัตตนาคราช เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดนครพนม เป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน
 • วัดโพธิ์ศรี เป็นที่ประดิษฐานของพระทอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสำริด ปางมารวิชัย และเป็นพระพุทธรูปโบราณล้านช้าง
 • วัดพระอินทร์แปลง มีองค์พระประธานนามว่า “หลวงพ่อพระอินทร์แปลง” ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ
 • วัดกลาง เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองนครพนมอีกแห่งหนึ่ง ภายในวัดมีพระพุทธรูปเก่าแก่ ๓ องค์ คือ หลวงพ่อพระองค์ตื้อ หลวงปู่สังกัจจายณ์ และหลวงพ่อแท่นลายดอก พร้อมเรือแข่ง “เรือนางพญาศรีโคตร”
 • วัดมหาธาตุ สร้างขึ้นพร้อมๆ กับการสร้างเมืองนครพนม มีพระธาตุนคร ซึ่งเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดในวันเสาร์