สำนักการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการคลัง และงบประมาณของเทศบาลเมืองนครพนม ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจำปี เป็นศูนย์ข้อมูลในการให้คำปรึกษาด้านการเงิน การคลัง การจัดเก็บรายได้ และการพัสดุ เพื่อให้การบริหารท้องถิ่นเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้วางเอาไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่นและประชาชนมากที่สุด