ถนนคนเดินนครพนม พร้อมเปิดให้บริการวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 นี้ โดยพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาใช้บริการ ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่สำคัญ ดังนี้

1. รักษาระยะห่าง….แผงไม่ควรยาวเกิน 2 เมตร แต่ละแผง ห่างกัน 1 เมตร ไม่มีเก้าอี้นั่งทาน มีเจลล้างมือ alcohal 70% และถังขยะประจำแผงเพื่อจัดเก็บขยะหลังเลิกแผง
2. แม่ค้า พ่อค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีทุกท่าน
3.แผงใดจำหน่ายประเภทอาหาร/ขนม/เครื่องดื่ม ควรปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
4. มีจุดคัดกรองทางเข้า-ออกจำนวน 2 จุด ซึ่งจะต้องมีการวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์