วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. นายสุพงศ์รัฐ  อุตะมะ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ โดยได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนัก/กองต่างๆ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ให้ผู้บริหารทราบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองนครพนม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมคณะผู้บริหาร ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม