วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นางภาวิณี  โสมณวัฒน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนครพนม และสมาชิกชมรม อสม. ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนโพนบก